Όροι Διαγωνισμού IT WORKS

Όροι Διαγωνισμού IT WORKS


1.    Διοργανωτής του διαγωνισμού «It Works» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων (mobile application) του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87.7 και online μέσω του ιστότοπου του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87.7 https://www.enlefko.fm/ και φέρει την ονομασία «It Works» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). O EN LEFKO 87.7 προσφέρει μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό καφέ και πρωινό σε έναν τυχερό ακροατή και έναν συνάδελφό του κάθε μέρα στον χώρο εργασίας τους στην Αθήνα.
2.    Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ EN LEFKO 87.7 http://enlefko.fm/.
3.    Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναβάλει με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
4.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.
5.    Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει είτε να εγκαταστήσει δωρεάν την εφαρμογή του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87.7  σε κινητή συσκευή είτε να επισκεφθεί τον ιστότοπο του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87.7 https://www.enlefko.fm/ και να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα/δήλωση συμμετοχής, που βρίσκεται αναρτημένη εκεί, τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο συναδέλφου, περίσταση για πρωινό-έκπληξη, όνομα εταιρείας, 3 αγαπημένα τραγούδια, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, ηλικία) συμπεριλαμβανομένης της ρητής αποδοχής των Όρων Χρήσεως και της Πολιτικής Απορρήτου της ιστοσελίδας όπως κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από τον Διοργανωτή ισχύουν. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ειδικής φόρμας είναι υποχρεωτική.  Ο κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στη φόρμα συμμετοχής.
6.    Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 4η Νοεμβρίου 2021 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2022. Δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά την λήξη του Διαγωνισμού ή που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα ληφθούν υπόψη. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.
7.    Ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός νικητής θα αναδεικνύονται μετά από κλήρωση που θα διενεργείται μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στα γραφεία του Διοργανωτή καθημερινά και ώρα 17:00’ και τα ονόματά τους θα ανακοινώνονται την επόμενη μέρα ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Αφροδίτης Σημίτη (10:00 - 12:00), ενώ θα ακολουθεί και αφιέρωση τραγουδιού στον νικητή στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής της. Το δώρο του νικητή περιλαμβάνει καφέ και πρωινό που θα παραδοθεί με διανομέα (delivery) στον χώρο εργασίας (εντός της Αττικής) του νικητή και του συναδέλφου του. Για να εξαργυρώσει το δώρο του, ο νικητής θα πρέπει να εγκαταστήσει δωρεάν την εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας (mobile application) “Wolt” και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του μέσω της εφαρμογής να εισάγει στο ειδικό πεδίο το μοναδικό αριθμό κουπονιού (voucher) που θα αποστείλει ο Διοργανωτής στο email που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Η συνολική αξία δώρου είναι έως και είκοσι (20) Ευρώ και βαρύνει τον Διοργανωτή. 
8.    Ο νικητής θα ειδοποιηθεί περί της νίκης του με email ή τηλεφωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου, που έχει δηλώσει, αντίστοιχα, έως και μία ώρα μετά την κλήρωση (18:00’). Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας αυτής δεν καταστεί δυνατή η εύρεση του νικητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου του και στη θέση του θα καλείται ο αναπληρωματικός νικητής για τον οποίον θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Συγκεκριμένα αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ειδοποίησης του νικητή ο Διοργανωτής έως και την 19:00’ της ίδιας ημέρας θα ειδοποιεί με email ή τηλεφωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου, που έχει δηλώσει, αντίστοιχα, τον αναπληρωματικό νικητή ότι υπεισέρχεται στη θέση του αρχικού νικητή.  Σε περίπτωση που εντός της καθορισμένης προθεσμίας δεν  βρεθεί ούτε ο αναπληρωματικός νικητής θα χάνει και αυτός το δικαίωμα στο δώρο του.
9.    Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.
10.    Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παραλαβή του δώρου εντός των τασσομένων προθεσμιών. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται μόνο στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα του δώρου καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του νικητή που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και με το δώρο και τη χρήση του, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, τη χρήση του ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας, κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του. Επίσης ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του δώρου (προϊόντα καφέ και πρωϊνού). Διευκρινίζεται ότι ο καφές και το πρωινό ετοιμάζονται από κατάστημα εστίασης και όχι από τον Διοργανωτή.
11.    H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του νικητή ή του αναπληρωματικού νικητή για χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους με σκοπό την δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.
12.    Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
13.    Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου του Διοργανωτή που βρίσκεται αναρτημένη στο www.enlefko.fm. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των διατάξεων του ν. 2472/1992 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων). Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι). 
14.    Μολονότι ο Διοργανωτής χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της εφαρμογής θα είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία του συστήματός τους από ιούς. Επίσης, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που τυχόν υποστούν οι συμμετέχοντες μέσω της εφαρμογής ή θα προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου και συναφούς εξοπλισμού που παρέχουν τρίτοι προμηθευτές ούτε εγγυάται την καταλληλότητα, εμπορικότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων της εφαρμογής, του δικτύου ή/και οιουδήποτε άλλου συστήματος που παρέχεται μέσω αυτών. 
15.    Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και χρήστες της εφαρμογής οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διοργανωτής εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει τον Διοργανωτή εκ του λόγου αυτού. 
16.    Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
17.    Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
18.    Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό (κάντε «κλικ»).
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «It Works» ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ EN LEFKO 87.7
Ονοματεπώνυμο:
Ηλικία:
Email:
Τηλέφωνο:
Ονοματεπώνυμο συναδέλφου:
Περίσταση:
Όνομα εταιρείας:
3 αγαπημένα τραγούδια:
Διάβασα και συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού (http://enlefko.fm) και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (https://enlefko.fm/privacy-policy/).

Ρένος Χαραλαμπίδης 10:00πμ - Μεσημέρι
Now Playing
No Rest For The Wicked (Figgy Remix) Lykke Li
Recently Played
The High Road Broken Bells
Sweet Tooth Lusaint
Moment Scale (Feat. Thom) Silent Poets
Feet Don't Fail Me Now Joy Crookes
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο No. 1 adult pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και τη Φράση Που Πληρώνει.

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

RED 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!