Όροι διαγωνισμού - Ένα app για όλο τον κόσμο

1.    Διοργανωτής του διαγωνισμού είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής, ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αριθ. 89. Ο Διαγωνισμός διεξάγεται μέσω των Εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (mobile application) «FRONTSTAGE», «RED 96.3», «EN LEFKO 87.7», «Μελωδία 99.2» «HIT 88.9» και «KIDS RADIO.COM», και φέρει την ονομασία «Ταξίδι όπου θέλεις»  (στο εξής ο «Διαγωνισμός»). O Διοργανωτής μέσα από αυτόν τον Διαγωνισμό δίνει την ευκαιρία σε έναν νικητή και σε ένα ακόμη άτομο της επιλογής του νικητή να κερδίσουν ένα ταξίδι συνολικής αξίας έως 8.000 ευρώ σε όποιο μέρος του κόσμου επιθυμούν (το ποσό αυτό αφορά αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή), καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€). Το χρηματικό ποσό των 2.000€ υπόκειται σε νόμιμη φορολογία και θα αποδίδεται στον νικητή από τον Διοργανωτή μετά την παρακράτηση του φόρου.
2.    Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Διοργανωτή https://www.frontstage.gr/ και στους ιστοτόπους των ρ/σ  RED 96,3 https://www.redfm.gr/, EN LEFKO 87,7 https://www.enlefko.fm/, Μελωδία 99,2 https://www.melodia.gr/, HIT 88,9 https://www.hit889.gr/ και KIDS RADIO https://www.kidsradio.com/. 
3.    Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναβάλει με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
4.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.
5.    Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγκαταστήσει δωρεάν οποιαδήποτε από τις παραπάνω Εφαρμογές του Διοργανωτή σε κινητή συσκευή και να συμπληρώσει στην ειδική φόρμα/δήλωση συμμετοχής, που βρίσκεται αναρτημένη εκεί, τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, φύλο, ημερομηνία γέννησης και την πόλη/ περιοχή που θέλει να επισκεφθεί και τον λόγο για τον οποίο επιθυμεί να επισκεφθεί το συγκεκριμένο μέρος), καθώς και την ρητή αποδοχή των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Εφαρμογής, όπως κατά πάντα χρόνο και κατόπιν τυχόν τροποποιήσεων από τον Διοργανωτή ισχύουν. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ειδικής φόρμας είναι υποχρεωτική. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος μία φορά στον Διαγωνισμό και σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει συμμετοχή περισσότερες φορές, έγκυρη συμμετοχή θα θεωρηθεί μόνο η πρώτη εξ αυτών. Συμμετοχή στην οποία έχει επιλεγεί ως προορισμός περιοχή που για αντικειμενικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας δεν είναι δυνατή η μετάβαση (π.χ. λόγω πολέμου, εμφύλιας σύρραξης, ακραίων φυσικών φαινομένων κλπ.) κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοργανωτή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Ο κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στις φόρμες συμμετοχής. 
6.    Ο Διαγωνισμός αρχίζει τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 07:00 π.μ. και λήγει την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 στις 09:00. Δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά την λήξη του Διαγωνισμού ή που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα ληφθούν υπόψη. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. 
7.    Ο νικητής και δύο αναπληρωματικοί νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 στις επίσημες ιστοσελίδες του Διοργανωτή, στις Εφαρμογές του Διοργανωτή, στους επίσημους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) του Διοργανωτή και των ραδιοφωνικών σταθμών του και ζωντανά κατά τη διάρκεια εκπομπών των ραδιοφωνικών σταθμών Μελωδία 99.2, HiT 88.9,En Lefko 87.7, RED 96.3 και Kids Radio, σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Διοργανωτής. Εφόσον ο νικητής δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του, τότε ο Διοργανωτής δύναται να τον καλέσει και να μεταδοθεί η κλήση κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών προγραμμάτων των ρ/σ του.
8.    Το δώρο του νικητή για το ταξίδι στον προορισμό της επιλογής του περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια από την Αθήνα προς τον επιλεγμένο προορισμό μετ’ επιστροφής με αεροπορική εταιρεία της αποκλειστικής επιλογής του Διοργανωτή και με αναχώρηση σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1 Ιουλίου 2024 επιλέξει ο νικητής, διαμονή για δύο άτομα σε ξενοδοχείο της επιλογής του Διοργανωτή, καθώς επίσης και το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων  ευρώ (2.000€). Η μέγιστη συνολική αξία του δώρου θα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ. Το χρηματικό ποσό των 2.000€ υπόκειται σε νόμιμη φορολογία και θα αποδίδεται στον νικητή από τον Διοργανωτή μετά την παρακράτηση του φόρου. Οι συμμετέχοντες στο ταξίδι θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας κατά της Covid-19 όπως εκάστοτε ισχύουν προκειμένου να μπορούν να ταξιδεύουν. Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Ο νικητής θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Διοργανωτή τις ημερομηνίες εξαργύρωσης του δώρου το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού. Στην περίπτωση που ο νικητής επιλέξει να συμμετάσχει σε ταξίδι διάρκειας λιγότερων ημερών, δεν του οφείλεται χρηματικό ποσό ή άλλου είδους παροχή για την τυχόν προκύψασα οικονομική διαφορά.
9.    Ο νικητής θα ειδοποιηθεί για τη νίκη του με email ή τηλεφωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει, την ημέρα της κλήρωσης και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων μεταξύ 09:30 με 10:30. Στον νικητή ο Διοργανωτής στέλνει την ίδια ημέρα με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει τη δήλωση αποδοχής του δώρου και o νικητής στη συνέχεια την επιστρέφει υπογεγραμμένη στον Διοργανωτή εντός 48 ωρών στο email [email protected]. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη εκ μέρους του νικητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου του και στη θέση του θα καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός νικητής για τον οποίον θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Συγκεκριμένα, αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αποστολής της δήλωσης αποδοχής του δώρου από τον νικητή, ο Διοργανωτής ειδοποιεί τον αναπληρωματικό νικητή, με email ή τηλεφωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει, ότι υπεισέρχεται στη θέση του αρχικού νικητή, ο οποίος δεν αποδέχθηκε τελικά το δώρο του. Στη συνέχεια ο Διοργανωτής στέλνει την επομένη ημέρα στον αναπληρωτή νικητή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει την δήλωση αποδοχής του δώρου και o αναπληρωματικός νικητής την επιστρέφει υπογεγραμμένη στον Διοργανωτή εντός 48 ωρών στο email [email protected]. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη εκ μέρους του πρώτου αναπληρωματικού νικητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου του και στη θέση του θα καλείται ο δεύτερος αναπληρωματικός νικητής για τον οποίον θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη παραλαβή του δώρου εντός των τασσομένων προθεσμιών. Έκαστος νικητής, με την συμπλήρωση και αποστολή της δήλωσης αποδοχής δώρου, συναινεί στη γνωστοποίηση και χρήση των στοιχείων του (ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, φύλο, ημερομηνία γέννησης και πόλη διαμονής) από το  ταξιδιωτικό πρακτορείο που είναι τρίτος σε σχέση με τον Διοργανωτή, προκειμένου το τελευταίο να επικοινωνεί με τον νικητή για την εξαργύρωση του δώρου. 
10.    Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται στη διάθεση του δώρου που περιγράφεται στην παράγραφο 8 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα του δώρου καθώς και για κάθε τυχόν άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα του νικητή (ή του κάθε αναπληρωματικού νικητή) και του ενήλικου ατόμου της επιλογής του νικητή, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα και καθ΄ οιοδήποτε τρόπο με την αίτηση, τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, την τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση του Διαγωνισμού ή/και με το δώρο και τη χρήση του, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς τον νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, τη χρήση του ή/και για οιαδήποτε άλλη αιτία. Ο νικητής και το ενήλικο άτομο που θα επιλέξει είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την απόκτηση των προσωπικών και ταξιδιωτικών εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών εγγράφων περί της τήρησης των ισχυόντων κατά το χρόνο του ταξιδιού μέτρων προστασίας κατά της Covid-19) που χρειάζονται για την μετάβασή τους στον τόπο του ταξιδιού, όπως και για τα έξοδα μετάβασης προς και από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και σίτισης στον τόπο προορισμού, του Διοργανωτή μη υπέχοντος οιασδήποτε ευθύνης. Ακόμη, ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών φαινομένων / καταστροφών, απεργίας, τρομοκρατικών ενεργειών, ατυχημάτων, πανδημίας κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους και απαλλάσσεται αζήμια των υποχρεώσεών του.
11.    H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του νικητή ή του κάθε αναπληρωματικού νικητή για χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους με σκοπό την δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.
12.    Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
13.    Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ο συμμετέχων δηλώνει ότι παρέχει τη συναίνεσή του μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας του Διαγωνισμού που αναφέρεται ανωτέρω (παρ. 5) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση σε αρχείο των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και για την επεξεργασία τους προς το σκοπό διεξαγωγής του Διαγωνισμού και ενημέρωσης/επικοινωνίας μαζί του εφόσον ανακηρυχθεί νικητής. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους στη χρήση των στοιχείων τους προς το σκοπό διαφήμισης και εμπορικής προώθησης της Διοργανώτριας ή/και του Σταθμού για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική περί Προστασίας Απορρήτου του Διοργανωτή που βρίσκεται αναρτημένη στο www.redfm.gr/policies/privacy-policy/, www.enlefko.fm/privacy-policy/, www.melodia.gr/privacy-policy-frontstage/, www.hit889.gr/privacy-policy/ και www.kidsradio.com/privacy-policy/. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα τηρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των ατόμων από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δε, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και των τυχόν εκδοθησόμενων βάσει του ως άνω κανονισμού εθνικών νόμων αλλά και των διατάξεων του ν. 2472/1992 και λοιπών συναφών νομοθετημάτων, όπως αυτές ισχύουν σήμερα ή/ και όπως τυχόν τροποποιηθούν στο μέλλον για την προσαρμογή τους στον άνω κανονισμό (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679 και οι προβλέψεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για το χρόνο τήρησης αρχείων). Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και δη πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, ανάκλησης συγκατάθεσης και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δικαιούνται να ζητήσουν οποτεδήποτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους από το τηρούμενο αρχείο και διακοπή οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί τους, αποστέλλοντας γραπτή αίτησή τους προς την εταιρεία «Frontstage Ψυχαγωγική Α.Ε.» (Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 89, Χαλάνδρι). 
14.    Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
15.    Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εύα Θεοτοκάτου 8:00μμ - 11:00μμ
Now Playing
Who Loves The Sun Nu & Jo Ke
Recently Played
Kadre Ede
No Eyes Claptone Feat. Jaw
La Femme A La Peau Bleue Vendredi Sur Mer
Cheyenne (Sunset Mix) Trilucid
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο No. 1 adult pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και τη Φράση Που Πληρώνει.

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

RED 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!