Όροι Διαγωνισμού IT WORKS

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «It Works»

 1. Διοργανωτής του διαγωνισμού «It Works» είναι η εταιρεία με την επωνυμία «FRONTSTAGE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «FRONTSTAGE ENTERTAINMENT A.E.» (εφεξής ο «Διοργανωτής»), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 89. Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού EN LEFKO 87.7 και φέρει την ονομασία «It Works» (στο εξής «O Διαγωνισμός»). O EN LEFKO 87.7 προσφέρει μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό καφέ και πρωινό σε έναν τυχερό ακροατή και έναν συνάδελφό του κάθε μέρα στον χώρο εργασίας τους στην Αθήνα.
 2. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελούν το σύνολο των όρων διεξαγωγής αυτού και βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του ρ/σ EN LEFKO 87.7: http://enlefko.fm
 3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του ή να τον αναβάλει με νεότερη ανακοίνωσή του που θα αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον Διοργανωτή και οι συγγενείς τους μέχρι και β’ βαθμού.
 5. Κάθε συμμετέχων δηλώνει την συμμετοχή του δωρεάν στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΕΝ LEFKO7 (http://enlefko.fm) συμπληρώνοντας τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο συναδέλφου, περίσταση για πρωινό-έκπληξη, όνομα εταιρείας, 3 αγαπημένα τραγούδια, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο, ηλικία) στην ειδική φόρμα/δήλωση που είναι αναρτημένη εκεί συμπεριλαμβανομένης της ρητής αποδοχής των παρόντων όρων. Ο συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη αλήθεια, ακρίβεια και ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει στη φόρμα συμμετοχής.
 6. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 13/5/2019 και λήγει την 31/12/2019. Δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν μετά την λήξη του Διαγωνισμού ή που δεν θα είναι πλήρως συμπληρωμένες δεν θα ληφθούν υπόψη.
 7. Ένας νικητής και ένας αναπληρωματικός νικητής θα αναδεικνύονται μετά από κλήρωση που θα διενεργείται μεταξύ των εγκύρως συμμετεχόντων στα γραφεία του Διοργανωτή καθημερινά και ώρα 17:00’ και τα ονόματά τους θα ανακοινώνονται την επόμενη μέρα ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής των Σταύρου Διοσκουρίδη και Παναγιώτη Μένεγου (07:00’ -10:00’), ενώ θα ακολουθεί και δεύτερη ανακοίνωση από την Αφροδίτη Σημίτη με αφιέρωση τραγουδιού στον νικητή στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής της (12:00’ – 14:00’). Το δώρο του νικητή περιλαμβάνει καφέ και πρωϊνό που θα παραδοθεί με διανομέα (delivery) στον χώρο εργασίας (εντός της Αττικής) του τυχερού νικητή και του συναδέλφου του. Η συνολική αξία δώρου είναι έως και 20 Ευρώ και βαρύνει τον Διοργανωτή.
 8. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί περί της νίκης του με email ή τηλεφωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου, που έχει δηλώσει, αντίστοιχα, έως και μία ώρα μετά την κλήρωση (18:00’). Σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας αυτής δεν καταστεί δυνατή η εύρεση του νικητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου του και στη θέση του θα καλείται ο αναπληρωματικός νικητής για τον οποίον θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία. Συγκεκριμένα αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ειδοποίησης του νικητή ο Διοργανωτής έως και την 19:00’ της ίδιας ημέρας θα ειδοποιεί με email ή τηλεφωνικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθμό τηλεφώνου, που έχει δηλώσει, αντίστοιχα, τον αναπληρωματικό νικητή ότι υπεισέρχεται στη θέση του αρχικού νικητή ο οποίος δεν βρέθηκε να ειδοποιηθεί για την νίκη του.  Σε περίπτωση που εντός της καθορισμένης προθεσμίας δεν  βρεθεί ούτε ο αναπληρωματικός νικητής θα χάνει και αυτός το δικαίωμα στο δώρο του.
 9. Το δώρο του νικητή είναι προσωπικό και αμεταβίβαστο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.
 10. Ο Διοργανωτής, δεν ευθύνεται για τυχόν νομικά ή/και πραγματικά ελαττώματα του δώρου καθώς και για κάθε τυχόν βλάβη ή ζημία του νικητή ή του αναπληρωματικού νικητή σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αίτηση και τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ή με τη χρήση του δώρου. Επίσης ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για το είδος, την ποσότητα και την ποιότητα του δώρου (προϊόντα καφέ και πρωϊνού). Διευκρινίζεται ότι ο καφές και το πρωινό ετοιμάζονται από κατάστημα εστίασης και όχι από τον Διοργανωτή.
 11. H αποδοχή του δώρου συνιστά έγκριση του νικητή ή του αναπληρωματικού νικητή για χρήση των ονομάτων τους και των φωτογραφιών τους με σκοπό την δημοσιοποίηση των Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του.
 12. Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται και διεξάγεται με διαφάνεια, οι δε παρόντες όροι σχετικά με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του είναι δεσμευτικοί.
 13. Η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης, κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) 2016/679, των ν. 4624/2019, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, για την τήρηση των στοιχείων του και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας του Διαγωνισμού, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά με τον Διαγωνισμό. Μόνη η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προς τον Διοργανωτή προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί και τηρηθεί από τον Διοργανωτή. Σκοπός τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση του Διαγωνισμού και δε θα χρησιμοποιηθεί για κανέναν άλλο σκοπό. Οι συμμετέχοντες, εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, συναινούν στη χρήση των στοιχείων τους για λόγους δημοσιότητας και προβολής τους. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από τη λήξη του Διαγωνισμού τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 14. Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον Διαγωνισμό (κάντε «κλικ»).

ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «It Works» ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ EN LEFKO 87.7

Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση e-mail:
Κινητό τηλέφωνο:
Ηλικία:
Ονοματεπώνυμο συναδέλφου:
Περίσταση:
Εταιρεία:
3 αγαπημένα τραγούδια:

Ÿ  Διάβασα και συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού (http://enlefko.fm) και την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (https://enlefko.fm/privacy-policy/).

 1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει αυτοδικαίως την αποδοχή όλων των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως τυχόν τροποποιηθούν, και συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, παραιτουμένου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων όρων και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου.
 2. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
Μιρέλλα Κάππα Μεσημέρι - 3:00μμ
Now Playing
The Boss (Discotech Edit James Brown
Recently Played
My Soul Is Back Monsieur Minimal
Feeling Good Ms. Lauryn Hill
Koop Island Blues Koop
Strangers Kenya Grace
Έχετε αποσυνδεθεί...

Συνδεθείτε τώρα!

All Frontstage Radios

En Lefko 87.7

Ο Νο. 1 εναλλακτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας. Discover Great Music!

HiT 88.9

Ο No. 1 adult pop σταθμός! Με θετική ενέργεια, ΌΛΑ τα HiT και τη Φράση Που Πληρώνει.

Μελωδία 99.2

Ο κορυφαίος σταθμός έντεχνου ελληνικού ρεπερτορίου από το 1991. Πιάσε Μελωδία!

RED 96.3

Εδώ και 16 χρόνια, ο Νο. 1 σταθμός για τη ροκ μουσική στην Αθήνα! It’s RED, it rocks.

Kidsradio.com

Το πρώτο παιδικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Παιδικά τραγούδια, παιδικά παραμύθια, παιδικό ραδιόφωνο!